Józef Majka
Początki działalności społeczno-kościelnej ks. Józefa Majki związane są z pomocą charytatywną. Oprócz aktywności na polu naukowych przynależał do kościelnych gremiów zarówno w Polsce, jak i funkcjonujących w ramach Kościoła powszechnego. Był członkiem struktur podejmujących zagadnienia formacji seminaryjnej, nauczania teologii, duszpasterstwa, szczególnie duszpasterstwa nauczycieli, dialogu z niewierzącymi i sprawiedliwości społecznej. Brał udział w pracach watykańskiego Sekretariatu ds. Niewierzących, Prymasowskiej Rady Społecznej oraz czynnie uczestniczył w przygotowaniach i obradach Synodu Archidiecezji Wrocławskiej. We wszystkich tych gremiach wnosił wkład poprzez wypowiedzi i opracowania pisemne, które brały pod uwagę socjologiczny ogląd rzeczywistości społeczno-religijnej jak również zasady katolickiej nauki społecznej.

Aktywność ks. Józefa Majki w gremiach kościelnych i naukowych 

Początki działalności społeczno-kościelnej ks. Józefa Majki związane są z pomocą charytatywną. Oprócz aktywności na polu naukowych przynależał do kościelnych gremiów zarówno w Polsce, jak i funkcjonujących w ramach Kościoła powszechnego. Był członkiem struktur podejmujących zagadnienia formacji seminaryjnej, nauczania teologii, duszpasterstwa, szczególnie duszpasterstwa nauczycieli, dialogu z niewierzącymi i sprawiedliwości społecznej. Brał udział w pracach watykańskiego Sekretariatu ds. Niewierzących, Prymasowskiej Rady Społecznej oraz czynnie uczestniczył w przygotowaniach i obradach Synodu Archidiecezji Wrocławskiej. We wszystkich tych gremiach wnosił wkład poprzez wypowiedzi i opracowania pisemne, które brały pod uwagę socjologiczny ogląd rzeczywistości społeczno-religijnej jak również zasady katolickiej nauki społecznej. 

 

PROROK KSIĄDZ JÓZEF MAJKA (1918-1993) 

Przywołując pamięć księdza infułata profesora Józefa Majki wspominamy jego samego i to wszystko, co wiąże się z naszym wspomnieniem o nim, a także to wszystko, co mu zawdzięczamy. Taka jest potrzeba ludzkiego serca i ludzkiej pamięci, które skłaniają do zadumy nad tymi, którzy odeszli. Czy jednak owa naturalna skłonność do wspomnień jest wystarczającym motywem dla podjęcia próby analizy jego życia?

Wydaje się, że rocznica, którą dzisiaj przeżywamy winna być czymś więcej niż tylko okazją do wspomnień naszych spotkań z człowiekiem, który odszedł. Może jubileusz ten powinien być raczej impulsem do podjęcia długofalowej refleksji nad tym przesłaniem, jakie pozostawił zmarły, nad tym co w jego życiu było najważniejsze i co mogłoby być wskazaniem dla nas, którzy żyjemy. On żył wszak dla nas, dla tych kapłanów, których uformował, dla swoich uczniów, których wykształcił, dla nas wszystkich, którzy korzystaliśmy i korzystamy w jego dorobku naukowego. Najgłębszy sens tej i każdej następnej rocznicy, sens każdej rocznicy śmierci każdego bliskiego człowieka polega właśnie na tym, by stale na nowo pytać się siebie: co z tego, co pozostawił nam ten, który odszedł, żyje w nas nadal. A więc – w konsekwencji – na ile sam zmarły żyje nadal wśród nas, na ile nadal nas uczy i od nas wymaga.  

Ksiądz Józef Majka jest nadal wśród nas – jak wierzymy – w tajemnicy Świętych Obcowania. Ale uczony tej miary żyje także w swoich dziełach zasługujących na pełne szacunku pochylenie się nad nimi po to, by czerpać z nich mądrość do roztropnego życia. Winna nam przy tym towarzyszyć świadomość, że nie można lepiej uczcić pamięci uczonego, który odszedł, jak poprzez próbę konsekwentnego przenoszenia jego dorobku w przyszłość, stałego jego uaktualniania i rozwoju. Dorobek zaś Księdza Infułata jest tak imponujący i tak dziś aktualny, że w wyjątkowy sposób zasługuje na to, by podjąć nad nim solidną, systematyczną refleksję. Zanim jednak zbudujemy pewną strukturę pogłębionej refleksji nad tym dorobkiem, jaki nam pozostawił, zanim podejmiemy próby – nie wątpię, że liczne – pewnego uporządkowania i usystematyzowania pozostawionych prac i myśli, winno być przede wszystkim naszym zadaniem poszukiwanie tych elementów podstawowych, najważniejszych, owego klucza, bez którego nie da się właściwie zrozumieć jego życia i jego przesłania. 

Materiały do pobrania